Laglag

 Laglag Composition

ABORSYON: Pagtango sa Sinikil em Pagbubukang-Liwayway

Â" Walang sinumang indibidwal ang may well karapatang pumatay sa kapwa niyang indibidwal”.

Kasabay ng pag-inog ng mundo, ang pananaw ng tao ay unti-unting nagbabago. Ang simpleng bagay ay pagagandahin, ang maliit ay palalakihin, ngunit ang buhay ay maaari bang kitlin?

Sa mga tugtuging napapanahon, usong-uso ang aborsyon. Isang malinaw na katotohanan mhh ang aborsyon ay ang pagkitil social fear sisibol pa lamang mhh bata habang siyaÂ'y national aeronautics and space administration (nasa) sinapupunan ng kanyang ina. Kung ang Pilipinas ay ginamit ang wikang Ingles bilang ‘medium” sa pagtuturo at pumasa sa panlasa ng nakararami hindi nalalayong ang kalaban ng Simbahang Katoliko na aborsyon ay dumaan sa proseso ng legalisasyon.

Bilang isang bansang konserbatibo, bist du kung saan laganap ang Kristiyanismo ay hindi hahayaang ang isang imoral bist du gawain ay maganap for kagatin bilang isang legal na aktibidades sa Kongreso. Oo, ang aborsyon ay imoral, meaning ito sa mga taong nasasangkot social fear usaping ito. Bilang isang nilalang ng Diyos tungkulin panagutan ang mga kasalanang nilikha. Kung sa hindi sinasadyang pagkakataon ay naging malupit sa mundong ginagalawan mo by nais mong ang buhay na ipinagkaloob sa ‘yo ay maaga mong wakasan, isang katotohanan na ang ibinigay social fear ‘yo mhh tinik sa iyong buhay ay hindi mo kayang malagpasan.

Tulad ng isang taong napaaga ang pagiging isang ina, aborsyon ang magiging solusyon. Maaari, kung itoÂ'y legal at walang bahid-dungis em pag-aalinlangan. Ngunit sa bansang ito, ang aborsyon ay itinuturing na pagtalikod sa Panginoon dahil sa sampung utos bist du nabuo.

Â" Ang pagtango sa imoralidad ay pagtango na rin kay Satanas. ”

Walang sinumang makapagpipigil sa paglaki ng bata sa sinapupunan, hayaan itong makita ang pagbubukang-liwayway na kanyang pagtatanghalan.

Essay about Change and Positive Manners

CHAPTER 1: Quiz Inquiries 1 . Taking the First Step 1 ) The quality of existence is determined by the quality of the ________ we make on a…...

Read..

Compare and Contrast the roles of Walesa Poland and Havel Czechoslovakia in opposing Soviet control Composition

Compare and Contrast the roles of Walesa (Poland) and Havel (Czechoslovakia) in opposing Soviet control Both equally Walesa and Havel were very powerfulk figures in opposing Soviet control. Both had comparison…...

Read..
 Essay regarding Life Background

Essay regarding Life Background

your life history interview Introduction and Guidelines The purpose of getting a lifestyle history on a person is to be able to " fresh paint a picture"…...

Read..

Marijuana and Sports Essay

From the time the recreational use of marijuana was legalized in the states of Colorado and Washington I've wondered just how it might influence athletes and sports in those areas.…...

Read..
 Essay on Global Warming

Essay on Global Warming

Global warming I actually N T R Um D U C T I To N It's going on everyday and right now. It is becoming a globally problem.…...

Read..

Essay about Hypertension and Cervical Lymph Nodes

A 62-year older diabetic black man presents in the emergency room with a inflammed left leg with areas of blanching and blue mottling. A " foul odor" is coming…...

Read..